امکان صدور گواهینامه بین المللی


برای آن دسته از پژوهشگرانی که می خواهند از امتیاز مقاله خود در عرصه های بین المللی (مانند ارسال رزومه به دانشگاههای خارج از کشور) استفاده کنند این امکان فراهم شده تا گواهینامه خود را به صورت لاتین و بین المللی درخواست کنند.