چاپ مقالات برتر در مجله برجسته International Journal of ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS


طی هماهنگی بعمل آمده تعدادی از مقالات ممتاز کنفرانس، به صورت رایگان در مجله برجسته و بین المللی International Journal of ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS به چاپ خواهند رسید.