چاپ مقالات برتر در مجله برجسته International Journal of Advances in Applied Mechanics


طی هماهنگی بعمل آمده تعدادی از مقالات ممتاز کنفرانس، به صورت رایگان در مجله برجسته و بین المللی International Journal of Advances in Applied Mechanics به چاپ خواهند رسید.