داوری زود هنگام و صدور گواهی موقت


برای آن دسته از پژوهشگرانی که می خواهند از امتیاز مقاله خود زودتر از موعد (برای دفاع پایان نامه یا مصاحبه دکترا) استفاده کنند این امکان فراهم شده تا گواهینامه موقت خود را بعد از ثبت نام نهایی به صورت آنلاین در پنل کاربری دریافت کنند..