کمیته علمی

1- دکتر مقداد فلاح عضو هیئت علمی  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  ( دبیر علمی )

2- دکتر محمدعلی امیری آتشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3- دکتر شاهرخ شمس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4- دکتر محمد اخلاقی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

5- دکتر علیرضا شهیدی  عضو هیئت علمی  دانشگاه صنعتی اصفهان

6- دکتر صادق صدیقی عضو هیئت علمی  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

7- دکتر محمد امام زاده عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید بهشتی

8- دکتر علی جهانگیری عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید بهشتی

9- دکتر سید آرش حق پناه عضو هیئت علمی  دانشگاه شیراز

10- دکتر محمد ملا علی پور عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

11- دکتر حسین توزنده جانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

12- دکتر رحیم حسن زاده عضو هیئت علمی  دانشگاه صنعتی ارومیه

13- دکتر علیرضا شاطر زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

14- دکتر وحید  معرفت عضو هیئت علمی  دانشگاه صنعتی ارومیه

15- دکتر احسان اعتمادی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری