تعرفه های ثبت نام

150.000تومان

 ثبت نام  بدون مقاله

180.000 تومان

   ثبت نام غیر حضوری

250.000 تومان

ثبت نام حضوری

هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 120.000 تومان می باشد.

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 120.000 تومان می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.